EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
А. Ю. Остапенко

Назад

УДК: 338.2:631.1+502

А. Ю. Остапенко

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Анотація

У статті визначено й обгрунтовано основні агроекологічні заходи та ініціативи, які необхідно розробити й практично втілити як на рівні окремих аграрних підприємств або їх об'єднань, так і на регіональному та загальнодержавному рівнях управління з метою адаптації вітчизняного сільського господарства до кліматичних змін та зменшення їх очікуваних негативних наслідків. Запропоновано інтегровані агроекологічні підходи, що відображають необхідні взаємодії в системі стратегічного планування та тактичних господарських рішень. Розглянуто механізми реалізації принципів адаптованого землекористування, рослинництва, тваринництва до територіальних екологічних ризиків, зокрема на основі оновлення селекційно-генетичних програм, комплексних рішень щодо оптимізації взаємодії аграрного та природного середовища, збільшення біорізноманіття господарських комплексів тощо. Запропоновано сучасні методи аграрного господарювання, що ефективно поєднують природні та комерційні компоненти, зокрема йдеться про виробництво якісної та екологічно безпечної аграрної продукції у відповідності до стандартизованих вимог, впровадження програм прогресивного агроекологічного розвитку сільських територій з одночасними соціальними акцентами. Реалізація запропонованих ініціатив дозволить оптимізувати співвідношення економічних, соціальних та екологічних складових для подальшого прогресивного розвитку аграрного сектора України в нових ринкових умовах.

A. Ostapenko

AGROECOLOGICAL INITIATIVES IN CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Summary

The main agroecological measures and initiatives that are need to be developed and practically implemented both at the level of individual farms or their associations, and at regional and national levels of government in order to adapt domestic agriculture to climate change and to reduce its expected negative consequences are identified and grounded in this paper. Integrated agroecological approaches that reflect the necessary cooperation in the system of strategic planning and tactical business decisions are proposed. The mechanisms of implementing the principles of land use, crop farming, livestock farming that are adapted to territorial environmental risks, particularly through the renewal of selective and genetic programs, integrated solutions for optimizing of the interaction between agriculture and the environment, increasing of economic systems biodiversity etc. are discovered. The modern methods of agricultural management that effectively combines natural and commercial components, in particular it refers to the production of high-quality and environmentally safe agricultural products in accordance with the standardized requirements, the use of programs of progressive agroecological development of rural areas with simultaneous social accents are proposed. Implementation of the proposed initiatives will optimize the correspondence of economic, social and environmental components for further progressive development of the agricultural sector of Ukraine in the new market conditions.

№ 12 2014, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 997

Відомості про авторів

А. Ю. Остапенко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

A. Ostapenko

PhD in economics, research scientist in department of economics and policy of agrarian transformations, State organization "Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine"

Як цитувати статтю

Остапенко А. Ю. Агроекологічні ініціативи в умовах зміни клімату. Агросвіт. 2014. № 12. С. 8–13.

Ostapenko, A. (2014), “Agroecological initiatives in climate change conditions”, Agrosvit, vol. 12, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.