EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АГРОІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
О. В. Гончаренко

Назад

УДК: 330.341.1

О. В. Гончаренко

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АГРОІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ: ЕВОЛЮЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Досліджено еволюційні обмеження функціонування інституту агроінновацій в Україні. Визначено причини та наслідки інституціональної несумісності формальних і неформальних обмежень розвитку агроінновацій. Встановлено, що обмеження інноваційного розвитку агропромислового виробництва України визначаються дією таких факторів, як недостатньо ефективне використання існуючих конкурентних переваг і наявного потенціалу, низька продуктивність праці, значне зношування техніки і устаткування, низька ефективність державного фінансування, зниження стимулювання наукової праці й падіння престижу наукової діяльності, недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази (стосовно ліцензування, сертифікації, оформлення патентів), фактична відсутність професійних менеджерів інноваційних процесів, висока вартість упровадження й комерційного освоєння нововведень, а також вплив низки неекономічних факторів, зокрема інституціонально-політичного характеру.

O. Goncharenko

DEVELOPMENT INSTITUTE AHROINNOVATSIY IN UKRAINE: EVOLUTIONAL LIMITATIONS AND PROSPECTS

Summary

Evolutional limitations functioning institute of ahroinnovatsin are investigational in Ukraine. Reasons and consequences of institutional incompatibility of formal and informal limitations of development of ahroinnovatsin are certain. It is set that limitation of innovative development agroindustrial production of Ukraine the to define action of such factors, as the effective not enough use existing of competitive edges and present potential, subzero labor productivity, considerable wear of technique and equipment, not high efficiency the state financing, decline stimulation of scientific labor and falling prestige of scientific activity, imperfection of legislative and legal base (in relation to licensing, registration of patents), actual absence of professional managers innovative processes, high cost introduction and commercial mastering of innovations, and also influence of row of uneconomical factors, in particular institutional-political character.

№ 10 2014, стор. 12 - 16

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

Як цитувати статтю

Гончаренко О. В. Розвиток інституту агроінновацій в Україні: еволюційні обмеження і перспективи. Агросвіт. 2014. № 10. С. 12–16.

Goncharenko, O. (2014), “Development institute ahroinnovatsiy in Ukraine: evolutional limitations and prospects”, Agrosvit, vol. 10, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.