EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
Т. І. Галаган

Назад

УДК: 332.334.4.: 631.618

Т. І. Галаган

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

Порушення сільськогосподарських угідь призводить до неминучого збитку, оскільки відновлення гумусового шару потребує сотні років. На сьогодні необхідність проведення рекультиваційних робіт зумовлюється не тільки вимогами збереження навколишнього середовища, але і вимогами соціально-економічного характеру, коли повторне використання відновлених земель є джерелом поповнення земельних ресурсів держави для сільськогосподарського виробництва, або будівництва та створення рекреаційних зон для відпочинку населення. Економічна ефективність рекультивації землі віддзеркалює економічну значущість земельних ресурсів і визначається їхньою роллю як засобу виробництва в окремих галузях народного господарства. Необхідність оцінки землі як засобу виробництва полягає у тому, що вона дає реальне уявлення про роль даного засобу у виробництві і забезпечує зіставлення її величини з багатствами, які створені працею, дозволяє також визначити величину суспільно-необхідних витрат, направлених на відновлення родючості одиниці земельної площі.

T. Galagan

ECONOMIC EVALUATION RECULTIVATED LAND

Summary

Violation of agricultural lands leads to an inevitable loss because recovery humus layer requires hundreds of years. Nowadays the necessity of realization re-cultivation work is due not only to the requirements of environmental protection, but also the requirements of socio-economic nature, when reuse of recovered grounds is a source of replenishment of state land for agricultural production or building and creating recreation areas for population relaxation. Economic efficiency of grounds' re-cultivation reflects the economic importance of ground sources and defined their role as means of production in some sectors of the economy. The necessity of ground estimation as means of production, is that it gives a real understanding of the role of this agent in the manufacture and provides comparison of its value with the resources that are created by labor can also determine the value of socially necessary expenditures aimed at restoring fertility unit of land area.

№ 9 2014, стор. 12 - 14

Кількість переглядів: 1021

Відомості про авторів

Т. І. Галаган

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Galagan

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of economic theory and the economics of agriculture Department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Галаган Т. І. Економічна оцінка рекультивованих земель. Агросвіт. 2014. № 9. С. 12–14.

Galagan, T. (2014), “Economic evaluation recultivated land”, Agrosvit, vol. 9, pp. 12–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.