EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Ж. В. Гарбар

Назад

УДК: 336.11

Ж. В. Гарбар

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті наводиться визначення системи державного регулювання фінансового ринку як складної сукупності системи органів державного і громадського управління для здійснення регулювання; нормативно-правової бази регламентування процесу обігу фінансових інструментів, діяльності регулювальних органів та інститутів фінансового ринку; форм, методів та інструментів взаємодії між органами регулювання та учасниками фінансового ринку з врахуванням їх інтересів і вимог законодавства. Запропонована методика визначення оцінки ефективності і результативності діяльності суб'єктів державного регулювання фінансового ринку, що включає ряд етапів, зокрема, розрахунок часткових інтегрованих показників ефективності за допомогою операції згортання за кожним критерієм, визначення вагової оцінки кожного критерію ефективності за правилом Фішберна, і забезпечує визначення ефективності діяльності органів державного регулювання фінансового ринку на основі інтегрального показника, який враховує різні критерії ефективності.

Z. Garbar

INFLUENCE OF STATE REGULATORS IS ON FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT

Summary

In the article determination of the system of government control of financial market is pointed as a difficult aggregate of the system of organs of state and public administration for realization of adjusting; normatively legal base of regulation of process of appeal of financial instruments, activity of regulation organs and institutes of financial market; forms, methods and instruments of co-operation between the organs of adjusting and by the participants of financial market taking into account their interests and requirements of legislation. The method of determination of estimation of efficiency and effectiveness of activity of subjects of government control of financial market which includes the row of the stages is offered, in particular, calculation of partial computer-integrated indexes of efficiency by the operation of rolling up after every criterion, determination of gravimetric estimation of every criterion of efficiency by rule of Fishberna, and provides determination of efficiency of activity of organs of government control of financial market on the basis of integral index, which takes into account the different criteria of efficiency.

№ 8 2014, стор. 30 - 36

Кількість переглядів: 1038

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В. Вплив державних регуляторів на розвиток фінансового ринку. Агросвіт. 2014. № 8. С. 30–36.

Garbar, Z. (2014), “Influence of state regulators is on financial market development”, Agrosvit, vol. 8, pp. 30–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.