EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Г. М. Запша

Назад

УДК: 339.564

Г. М. Запша

ДИНАМІКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Розглянуто тенденції розвитку зовнішньої торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією в контексті кардинальних перетворень відносин власності в аграрному секторі. Досліджено показники динаміки та товарної структури обсягів агропродовольчого експорту та імпорту за період з 2005 по 2012 роки. Встановлено, що в експортній виручці агропродовольчої продукції України домінують продукти, що мають сировинне призначення та низьку додаткову вартість. Водночас, готові харчові продукти та продукція тваринного походження демонструють низькі темпи приросту та зменшують свою експортну вагомість. Обгрунтовано, що зовнішньоекономічна діяльність потребує суттєвого корегування на предмет формування збалансованої імпортної політики щодо сільськогосподарської продукції в інтересах вирішення низки соціально-економічних проблем, що пов'язані з пореформеним розвитком відносин власності в сільському господарстві. Доведено необхідність системного удосконалення національної аграрної політики щодо розвитку відносин власності та зовнішньоекономічної діяльності стосовно сільськогосподарської та продовольчої продукції.

G. Zapsha

THE DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT OF AGRICULTURAL GOODS IN CONDITIONS OF DOMINATION OF PRIVATE PROPERTY IN AGRICULTURE

Summary

The article considers the development trends of foreign trade of agricultural and food products in a context of cardinal transformations of the property relations in agrarian sector. The dynamics and product structure of volumes of agricultural and food exports and imports are investigated for the period from 2005 to 2012. It is established that in export revenue of Ukrainian agriculture and food production the products with material and low added value are dominating. At the same time, foodstuffs and animal products demonstrate low growth rates and reduce their export validity. It is substantiated that the foreign economic activity requires substantial adjustments to the creation of balanced import policy for the agricultural products in the interests of solving of socio-economic issues associated with the post-reform development of property relations in agriculture. The need for the systematic improvement of the national agrarian policy is proven regarding to the development of property relations and foreign economic activity in respect of agricultural and food products.

№ 8 2014, стор. 17 - 23

Кількість переглядів: 1091

Відомості про авторів

Г. М. Запша

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Запша Г. М. Динаміка експорту та імпорту агропродовольчих товарів в умовах домінування приватної власності в сільському господарстві. Агросвіт. 2014. № 8. С. 17–23.

Zapsha, G. (2014), “The dynamics of export and import of agricultural goods in conditions of domination of private property in agriculture”, Agrosvit, vol. 8, pp. 17–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.