EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНЕСОК ЛУКИ ПАЧОЛІ В РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Л. М. Васільєва

Назад

УДК: 657.1

Л. М. Васільєва

ВНЕСОК ЛУКИ ПАЧОЛІ В РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Роль Луки Пачолі полягає в тому, що він перший ясно і повно передав практичні засоби подвійного запису, які існували в ті часи. Своєю працею він відкрив шлях для майбутніх поколінь, завдання яких було в подальшій розробці його вчення і застосування в усіх видах практичної діяльності, а не тільки в торгівлі. В статті висвітлено життєвий шлях та основні етапи діяльності Луки Пачолі. Розглянуто основні положення праці "Трактат про рахунки і записи" та її вплив на розвиток обліку. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що праця Луки Пачолі — видатне джерело, що дало поштовх розвитку бухгалтерського обліку. Вона була першою друкованою книгою, у якій розглядалися всі сучасні досягнення в галузі математики, бухгалтерії і служила узагальненням всіх досягнень того часу.

L. Vasilieva

LUCA PACIOLI CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING

Summary

Luca Pacioli role is that he is the first clear and complete handed practical means of double entry that existed in those days. His effort, he opened the way for future generations, whose task was to further develop and apply his teachings in all kinds of practical activity, not only in trade. The article highlights the life and activities of the main stages of Luca Pacioli. The basic principles of "A Treatise on the accounts and records" and its influence on the development of accounting. Results of the study suggest that labor Luca Pacioli — an outstanding source that gave impetus to the development of accounting. He was the first printed book, which addresses all the modern advances in mathematics, accounting and served as a generalization of all achievements of the time.

№ 7 2014, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 2306

Відомості про авторів

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Associate Professor, Рrofessor Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Dnipropetrovs'k State Agro-Economic University

Як цитувати статтю

Васільєва Л. М. Внесок луки пачолі в розвиток бухгалтерського обліку. Агросвіт. 2014. № 7. С. 13–16.

Vasilieva, L. (2014), “Luca pacioli contribution to the development of accounting”, Agrosvit, vol. 7, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.