EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ
О. В. Семенда

Назад

УДК: 631.452:631.111.3

О. В. Семенда

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОХОРОНИ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

Анотація

Обгрунтовано науково-методичні засади раціонального землекористування, організаційного і еколого-економічного відтворення родючості грунтів сільськогосподарських підприємств. Серед заходів раціонального використання і охорони якості земель значна увага приділена дотриманню сівозмін, тому що найважливішим організаційним елементом раціонального землекористування ми вважаємо систему сівозмін, що розробляється для кожного сільськогосподарського підприємства з урахуванням його спеціалізації, природно-кліматичних умов та якісної оцінки грунтового покриву. Дотримання сівозміни дозволить підвищити урожайність зернових та технічних культур.
Разом з тим зроблено висновок, що екстенсивне землеробство призводить до виснаження землі, екологічного навантаження на довкілля. Земля використовується з повним ігноруванням фізичного закону повернення взятих поживних речовин, що приводить до втрат гумусу внаслідок незбалансованого внесення і виносу органічної речовини. Це підтверджують дані агрохімічного обстеження земель за вмістом гумусу в Черкаській області. Накреслено систему організаційних, економічних і екологічних заходів та пропозицій стосовно ефективного відтворення родючості грунтів та її збереження сільськогосподарськими підприємствами.

O. Semenda

DIRECTION OF INCREASING FERTILITY AND PROTECTION OF SOIL QUALITY

Summary

Substantiated scientific-methodical bases of rational land use, institutional and ecological-economic reproduction of soil fertility of agricultural enterprises. Among the measures on rational use and protection of land quality, considerable attention is paid to observance of crop rotation, because the most important organizational element of the rational use of land we consider the system of crop rotation, that is developed for each agricultural enterprise taking into account its specialization, the climatic conditions and the qualitative assessment of soil cover. Maintenance of crop rotation will increase yield of grain and industrial crops.
However, concluded that extensive farming leads to the depletion of the earth, ecological load on the environment. The land is with complete disregard for the physical law of return taken nutrients, which leads to the loss of humus in the result of unbalanced making and the removal of organic matter. This is confirmed by the data of agrochemical land survey with the humus content in Cherkassy region. Written system of organizational, economic and environmental measures and proposals for effective reproduction of soil fertility and conservation of agricultural enterprises.

№ 6 2014, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 943

Відомості про авторів

О. В. Семенда

аспірант, Уманський національний університет садівництва

O. Semenda

graduate, Uman national University of horticulture

Як цитувати статтю

Семенда О. В. Напрями підвищення родючості та охорони якості грунтів. Агросвіт. 2014. № 6. С. 58–62.

Semenda, O. (2014), “Direction of increasing fertility and protection of soil quality”, Agrosvit, vol. 6, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.