EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Семенченко

Назад

УДК: 346.542

Н. В. Семенченко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Доводиться, що трансформація соціально-економічної системи, в межах якої відбуваються економічні реформи, є процесом комплексним, а формування ринкових інститутів проходять паралельно з економічними реформами. Зазначається неможливість економічного розвитку без паралельного опрацювання і досконалості законодавчо-правової системи. Аналізується законодавча база в Україні та її недоліки, які унеможливлюють проведення ефективної реструктуризації на підприємстві. Доведено розмежованість нормативних актів для горизонтальної та вертикальної структуризації й уривчастість положень, що спричиняє суперечливі ситуації. Висвітлено окремі положення процедури реструктуризації, які взагалі не визначені в Цивільному і Господарському кодексах. Досліджується сектор малого та середнього бізнесу з огляду на реструктуризаційні процеси та механізми їх запровадження. Визначено особливість та специфіку реструктуризації українських підприємств, які зумовлюються нестабільністю кризової економіки і, з одного боку, потребують децентралізації, коли фірма змушена максимально розподіляти ризики, проводити диверсифікацію, а з другого — перебудови організаційних структур у спробі об'єднати переваги підприємств, що характеризуються потужним виробничим потенціалом, значними фінансовими ресурсами та розвиненою науково-технічною базою з перевагами гнучких та інноваційноспроможних структур наукомісткого малого бізнесу.

N. Semenchenko

SOCIO-ECONOMIC AND NORMATIVE AND LEGISLATIVE FACTORS OF REGULATORY IMPACT ON PROCESS OF ENTERPRISE RESTRUCTURING

Summary

It is proved that the transformation of the socio-economic system, whereby there are economic reform, is a complex process, and the formation of market institutions held in parallel with economic reforms. It is noted inability of economic development without parallel processing and excellence in law and legal system. It is analyzed the legislative base in Ukraine and its drawbacks which do impossible implementation of effective restructuring of the company. It is proved distinction regulations for horizontal and vertical structuring and fragmentary provisions which leads contradictory situations. Article deals certain provisions of the restructuring process, which in general are not defined in the Civil and Economic Codes. It is investigated the sector of small and medium-sized businesses in view to restructuring processes and mechanisms for its implementation. It is defined feature and specific restructuring of Ukrainian enterprises which are caused by instability of crisis economic and, on the one hand which need decentralization, when the company has to maximally allocate risks and carry out the diversification; and on the other hand — the restructuring of organizational structures in trying to combine the advantages of companies, which characterized by strong production capacity, significant financial resources and advanced scientific and technical basis with the benefits of flexible structures and innovative capable structures of science-intensive small businesses.

№ 6 2014, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 1000

Відомості про авторів

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

Як цитувати статтю

Семенченко Н. В. Соціально-економічні та нормативно-правові чинники регулятивного впливу на процес реструктуризації підприємства. Агросвіт. 2014. № 6. С. 18–21.

Semenchenko, N. (2014), “Socio-economic and normative and legislative factors of regulatory impact on process of enterprise restructuring”, Agrosvit, vol. 6, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.