EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. Г. Чирва

Назад

УДК: 338.439

О. Г. Чирва

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті розглянуто особливості побудови маркетингових стратегій на підприємствах харчової промисловості. З огляду на деякі особливості функціонування харчових підприємств, у сучасних умовах розвитку економіки України, обгрунтовано потребу використання управлінського циклу на основі маркетингової діяльності з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи та харчових підприємств зокрема. Доведено, що інноваційний регіональний маркетинг повинен стати міцною основою для ухвалення рішень з активізації інвестиційно-інноваційних процесів в економіці регіональної господарської системи. Досліджено та окреслено систему принципів, які мають набути форми методологічної бази синтетичної технології регіональної інноваційної маркетингової діяльності, що дозволяють поєднати аналітичний інструментарій із синтетичними інструментами, побудувати модель ухвалення рішень.
Дані принципи надали можливість створити і адаптувати модель до використання в реальних умовах. Розроблена синтетична технологія регіонального інноваційного маркетингу дозволяє поєднати в єдине ціле весь комплекс маркетингового інструментарію й на основі нього сформувати процес запровадження інновацій у єдиний технологічний ланцюг — від ідеї до реалізації.

O. Chyrva

SIMULATION INNOVATIVE REGIONAL MARKETING FOOD INDUSTRY

Summary

In the article the features of marketing strategies in the food industry. Due to some peculiarities of the functioning of food enterprises in modern conditions of development of Ukraine's economy justified the need for the use of the management cycle based on marketing activities in order to increase the competitiveness of regional socio-economic systems and food businesses in particular. It is proved that innovative regional marketing should be a solid basis for decision-making to enhance investment and innovation in the economy of regional economic system. Researched and outlined a system of principles that should take the form of a methodological framework synthetic technology of regional innovation marketing activities that allow to combine analytical tools of synthetic tools to build a model of decision-making .These principles provide the opportunity to create and adapt the model for use in the real world. The developed synthetic technology of regional innovative marketing allows you to combine into a whole range of all marketing tools, and from it generate innovation process in one process — from concept to implementation.

№ 5 2014, стор. 16 - 23

Кількість переглядів: 665

Відомості про авторів

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесу, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

Як цитувати статтю

Чирва О. Г. Моделювання інноваційного регіонального маркетингу підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2014. № 5. С. 16–23.

Chyrva, O. (2014), “Simulation innovative regional marketing food industry”, Agrosvit, vol. 5, pp. 16–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.