EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ЦІНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. Б. Ваврик

Назад

УДК: 325.455:338.5:336.02

В. Б. Ваврик

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ЦІНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджуються теоретичні засади формування і функціонування економічного та цінового середовища розвитку сільськогосподарських підприємств. Цінове середовище розглядається як елемент загального економічного середовища розвитку підприємства. Окреслено межі економічного, середовищного, технічного, соціокультурного та політико-правового вимірів розвитку. Зазначається про обмеженість можливостей сільськогосподарські підприємства в переорієнтації налагодженої системи виробництва відповідно до вимог цінового чинника порівняно з підприємствами інших галузей економіки.
Визначено основні параметри загальної моделі оточення сільськогосподарських підприємств та її елементи. Розроблена загальна модель впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на сільськогосподарське підприємство. Обгрунтовано місце і значення цінового чинника. Визначено можливості сільськогосподарських підприємств щодо покращення цінового середовища свого розвитку, а також підвищення рівня їх адаптації до вимог цього середовища.

V. Vavryk

ECONOMIC AND PRICE ENVIRONMENT OF FARMS

Summary

This paper investigates the theoretical basis for the formation and functioning of economic and price environment of farms. Pricing environment is seen as part of the overall economic environment of the company. Outlines the boundaries of economic, environmental, technological, socio-cultural, political and legal dimensions of development. Highlighted the limitations of the farms in the reorientation of an established system of production in accordance with the requirements of the price factor compared with enterprises of other sectors of the economy.
The main parameters of the general model farm environment and its elements. Developed a general model of the effects of external and internal environment for agricultural enterprise. Proved the place and importance of the price factor. Definitely farm opportunities for improving pricing environment in its development, and to improve their adaptation to the requirements of this medium.

№ 4 2014, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

В. Б. Ваврик

аспірант, Львівський національний аграрний університет

V. Vavryk

graduate student, Lviv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Ваврик В. Б. Економічне та цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 4. С. 58–62.

Vavryk, V. (2014), “Economic and price environment of farms”, Agrosvit, vol. 4, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.