EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ
І. П. Островська

Назад

УДК: 330.1

І. П. Островська

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

Антикризові заходи потребують значних фінансових вкладень, залучення матеріальних, інформаційних та людських ресурсів, тому першочерговим завданням розробки стратегії антикризового управління та головним чинником успішної її реалізації повинна бути оцінка ефективності антикризового управління та очікуваний ефект від здійснення ризик — менеджменту. Саме тому, актуальним питанням залишаються методи діагностики кризового стану з метою виявлення масштабів економічної кризи та формування методів оцінки ефективності проведених заходів, які повинні застосовуватись з урахуванням специфіки аграрної галузі. Автор визначає основні заходи антикризового розвитку аграрного виробництва з позиції їх ефективності та своєчасності, розглядає антикризову державну політику як особливу форму соціально-економічного представництва інтересів та сфер економічної діяльності та доводить, що поняття антикризового управління безпосередньо пов'язане із стабілізацією фінансового стану аграрних підприємств, оптимізацією фінансових потоків на всіх рівнях та забезпеченням фінансово-економічної безпеки.

I. Ostrowska

ENSURE THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CRISIS POLICY OF AGRARIAN SPHERE

Summary

Anti-crisis measures will require significant financial investment, attracting material, information and human resources as a priority strategy development and crisis management major factor in its successful implementation should evaluate the effectiveness of crisis management and the expected effect of the implementation of risk — management. Therefore , the current issues are methods of diagnosing the crisis situation in order to identify the extent of the economic crisis and shaping the methods for evaluating the effectiveness of interventions to be applied specific to the agricultural sector. The author identifies the main anti-crisis measures of agricultural production from the standpoint of efficiency and timeliness, considering the anti-crisis policy of the state as a special form of social and economic participation interests and areas of economic activity and demonstrates that the concept of crisis management is directly related to the stabilization of the financial condition of agricultural enterprises optimization financial flows at all levels and by providing financial and economic security.

№ 2 2014, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

І. П. Островська

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

I. Ostrowska

Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Островська І. П. Забезпечення ефективності антикризової політики аграрної сфери. Агросвіт. 2014. № 2. С. 54–57.

Ostrowska, I. (2014), “Ensure the effectiveness of anti-crisis policy of agrarian sphere”, Agrosvit, vol. 2, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.