EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ АГРОІННОВАЦІЙ
О. В. Гончаренко

Назад

УДК: 330.341.1

О. В. Гончаренко

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ АГРОІННОВАЦІЙ

Анотація

Досліджено інструментарій інституціонально-еволюційної теорії в контексті її адекватності сучасному стану розвитку агроінновацій. Визначено спільні риси інституціоналізму та еволюційного підходу в трактуванні економічної динаміки. Встановлено, що інституціонально-еволюційний підхід дозволяє досліджувати стан предмету пізнання, для якого характерні нестійкість, різноманітність, нерівновага, але, саме в такому біфуркаційному стані формуються процеси заміни і виживання, поширюється конкуренція технологій, суспільно-економічних інститутів, що забезпечує інтенсивний розвиток, зростання економічного потенціалу як результат переходу до нових способів (технологій) виробництва.
Доведено еволюційне походження інституту агроінновацій внаслідок початкового неформального закріплення і подальшого формального оформлення та набуття інститутом самопідтримуючого характеру в його прямуванні до сучасного стану.

O. Goncharenko

METHODOLOGY ІNSTITUTSIONALNO-EVOLUTION ANALYSIS STUDY AGROINNOVATSY

Summary

Investigated institutional tools of evolutionary theory in the context of its adequacy for the present state agroinnovatsy. Identified common features of institutionalism and evolutionary approach in the interpretation economic dynamics. Found that institutional-evolutionary approach allows us to investigate the state of knowledge subject, which is characterized by instability, diversity, disequilibrium, but it is in state bifurcation formed replacement and survival processes, distributed competition technologies, socio — economic institutions that provides intensive development, growth economic potential, as a result of transition to new methods ( technology) production.
Proved the evolutionary origins іinstitute agroinnovatsy from the initial informal consolidation, further formal registration and acquisition self-sustaining nature of institute in its motion to current situation.

№ 2 2014, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 1163

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

Як цитувати статтю

Гончаренко О. В. Методологія інституціонально-еволюційного аналізу в дослідженні агроінновацій. Агросвіт. 2014. № 2. С. 10–13.

Goncharenko, O. (2014), “Methodology іnstitutsionalno-evolution analysis study agroinnovatsy”, Agrosvit, vol. 2, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.