EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Хлистун

Назад

УДК: 330.1

О. А. Хлистун

ФІНАНСОВА ЗАХИЩЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглядаються механізми оцінки фінансової захищеності економічної діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах ринкових відносин, зокрема досліджується поняття фінансової захищеності, ідентифікація позитивних і негативних чинників, які впливають на фінансово-господарську діяльність аграрних підприємств та їх конкурентоспроможність, а також розгляд методів та механізмів оцінки стану фінансової захищеності. У концепції механізму забезпечення фінансової захищеності головною вимогою є наявність індикативного аналізу, як методу економічних досліджень, сутністю якого є виявлення тенденції та зміни показників фінансової захищеності, їх інтегрованості у забезпеченні економічної стабільності аграрного підприємства та його інтересів. Механізми оцінки фінансової захищеності аграрних підприємств — це сукупність засобів і методів впливу на процес розроблення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого економічного розвитку підприємств. Особливості механізмів оцінки фінансової захищеності полягають у такому: динамізмі; постійному вдосконаленню; адаптованості до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Механізми оцінки фінансової захищеності аграрного підприємства базуються на: прогнозуванні, плануванні, аудиті, інвестуванні, оптимізації оподаткуванні. Основним завданням аграрних підприємств є постійне оновлення інформації про зміни на ринку, де реалізується продукція: зміни місткості ринку, попиту на продукцію підприємств, ціни на неї, асортимент та конкурентоспроможність. В основі концепції механізмів оцінки фінансової активності аграрних підприємств повинно бути закладено складові, які використовуються для моніторингу фінансової захищеності. Цю програму слід використовувати як основу для впровадження політики управління та оцінки фінансової захищеності на підприємстві, координації всіх її аспектів, починаючи від визначення основних загроз і закінчуючи оцінкою результативності. Запровадження та реалізація даної програми дасть змогу аграрним підприємствам забезпечити одну з важливих складових своєї діяльності, конкурентоспроможність продукції на ринку.

O. Khlystun

THE FINANCIAL SECURITY ECONOMIC ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The paper discusses mechanisms for evaluating the financial security of economic activity of agricultural enterprises in modern market conditions, in particular examines the concept of financial security, identification of positive and negative factors that affect the financial — economic activity of agricultural enterprises and their competitiveness, as well as consideration of methods and mechanisms for assessment of financial security. The concept of mechanism to ensure the financial security of the main requirement is the availability of indicative analysis as a method of economic research, the essence of which is to identify trends and changes in financial security and their integration to ensure the economic stability of the agricultural enterprise and its interests. Mechanisms for assessing the financial security of farms — a set of tools and methods to influence the process of developing and implementing management decisions to ensure sustainable economic development ventures. Features of the assessment of financial security are as follows: dynamism, continuous improvement, adaptation to changes in the internal and external environment. Mechanisms for assessing the financial security of agricultural enterprises based on: forecasting, planning, audit, investment, tax optimization. The main objective of farms is a constant update on changes in the market, where products are sold: changes in market size, demand for the products of the prices at her portfolio and competitiveness. The concept of financial mechanisms to assess the activity of agricultural enterprises should be incorporated components that are used to monitor financial security. This program should be used as the basis for the implementation of policy management and evaluation of the financial security of the company, coordinating all its aspects, from identifying key threats and ending. Evaluation and implementation of this program will allow agricultural enterprises to provide one of the important components of the activity, competitiveness products on the market.

№ 1 2014, стор. 50 - 55

Кількість переглядів: 776

Відомості про авторів

О. А. Хлистун

аспірант, Уманський Національний університет садівництва

O. Khlystun

postgraduate, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Хлистун О. А. Фінансова захищеність економічної діяльності аграрних підприємств. Агросвіт. 2014. № 1. С. 50–55.

Khlystun, O. (2014), “The financial security economic activities of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1, pp. 50–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.