EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Т. Л. Боднарчук

Назад

УДК: 330.8(477)

Т. Л. Боднарчук

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню питання ролі політики урядового протекціонізму у розвитку традиційних галузей сільського господарства українських територій у складі Російської імперії ХІХ — початку ХХ ст.. Проаналізовано зміни у регіональній та товарній структурі вітчизняного аграрного господарства внаслідок проведення загальноімперської політики державного патерналізму. Значна увага приділена дослідженню наслідків впливу державної охоронної системи на рівень життя українського селянства. Визначено заходи державного патерналізму, що чинили як пряму, так і опосередковану дію на розвиток вітчизняного аграрного сектору, та виявлено їхню результативність у процесі переходу країни від сільськогосподарського до промислово-аграрного виробництва. Обгрунтовано основні причини негативного впливу політики урядового протекціонізму на розвиток окремих галузей сільського господарства українських земель у вказаний історичний період.

T. Bodnarchuk

EFFECT OF THE PROTECTION POLICY ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LANDS IN THE 19TH — EARLY 20TH CENTURIES

Summary

This paper focuses on research of the issue, which reveals the role of the governmental protection policy in the development of some traditional agricultural sectors of Ukrainian territories as a part of the Russian Empire in 19th — early 20th centuries. Some changes in regional and commodity structure of the domestic agricultural sector as a result of the imperial policy of state paternalism are analyzed. Considerable attention is paid to the research of some main effects of the state security system on the living standards of Ukrainian peasants. The measures of state paternalism that influenced the development of the domestic agricultural sector both directly and indirectly are determined and their effectiveness during the country's transition from agricultural to industrial and agricultural production is revealed. The main reasons for the negative impact of the governmental protection policy on the development of certain agricultural sectors of Ukrainian lands in the given historical period are based.

№ 24 2013, стор. 63 - 68

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

Т. Л. Боднарчук

аспірант, молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

T. Bodnarchuk

Postgraduate student, Junior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.