EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
О. М. Згурська

Назад

УДК: 339.137.2.012.23:005:631.11:637.1

О. М. Згурська

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті проведено аналіз українського ринку молока та молокопродуктів, який показав, що саме маркетинг передбачає використання найвигідніших ринкових можливостей. Він залежить від виробництва молока і забезпечує випуск виробниками лише тих молочних продуктів, які можуть бути реалізовані. Тому маркетинг як процес, дуже важливий, оскільки він пов'язує виробника зі споживачем через торгівлю і забезпечує зворотні зв'язки між ними. Маркетинг повинен спрямовувати роботу всіх видів управлінської діяльності на молокопереробному підприємстві на підставі досліджень ринку з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату для підприємства. Виходячи з цього, вивчено та обгрунтовано маркетингові аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі.

О. Zhurska

MARKETINGS ASPECTS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES ARE ON PROCESSING OF MILK

Summary

The article presents the conducted analysis the Ukrainian market of milk and dairy products, which rotined that exactly marketing is foreseen by the use of the most advantageous market possibilities. He depends on the production of milk and provides an issue producers only of those dairy products which can be realized. Therefore by a rank marketing as process, very important, as he binds a producer to the user through trade and provides reverse copulas between them. Marketing must send work of all types of administrative activity on enterprises from processing of milk on the basis of market researches with the purpose of providing of competitiveness of enterprise by satisfaction of necessities of users and receipt of the desired result for an enterprise. Thus, the marketings aspects of providing of competitiveness of enterprises are studied and grounded from processing of milk.

№ 23 2013, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 922

Відомості про авторів

О. М. Згурська

здобувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. Zhurska

Postgraduate of Department of marketing and international trade, National University of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.