EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. М. Кащук

Назад

УДК: 330.341.1:338.24:631.11

К. М. Кащук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття розкриває основну ідею функціонування Агротехнопарку як посередника у сфері взаємодії наукових установ аграрного профілю, бізнесу та сільськогосподарського виробництва. Автор піднімає питання, пов'язані з комерціалізацією інноваційних розробок та обгрунтовує актуальність введення до складу агротехнопарку Центру провайдингу, діяльність якого направлена на виявлення потенційно патентоспроможних винаходів та їх патентування, пошук інвесторів та підвищення їх зацікавленості у впровадженні патенту, прийняття кваліфікованого рішення щодо способу комерціалізації наукових розробок. Запропоновано методику обрахунку інтегрального показника ефективності Агротехнопарку, що дозволяє виявити першопричини недостатньої його результативності.

K. Kashchuk

ORGANIZATIONAL-AND-ECONOMIC MECHANISM OF INCREASING AGRICULTURAL ENTERPRISES' INNOVATIVE ACTIVITY

Summary

The paper reveals the main idea of Agrotechnopark functioning as an intermediary in the interaction profile of agricultural research institutions, business and agricultural production. Author raises issues related to the commercialization of R&D and proves the relevance of the introduction to the Agrotechnopark structure the Center providing whose activities are aimed at identifying potentially patentable inventions and patents, finding investors and raising their interest in implementing the patent, making qualified decisions on how to commercialize the above patents. The method of calculating the integral indicator of Agrotechnopark performance that can identify the root causes of its lack of effectiveness.

№ 22 2013, стор. 74 - 80

Кількість переглядів: 993

Відомості про авторів

К. М. Кащук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

K. Kashchuk

post-graduate student, Zhytomyr national agroecological university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.