EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕГІОНАХ ДЕРЖАВИ
В. Ю. Худолей

Назад

УДК: 338.45:332.14 (620.9.004.18:043.3)

В. Ю. Худолей

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕГІОНАХ ДЕРЖАВИ

Анотація

Запропоновано до застосування технологію алокаційного забезпеченням енергоефективності функціонування каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави. Її склад формалізовано за наслідками поєднання трьох вихідних домінант, передбачених постнеокласичною парадигмою регіонального розвитку. У першу чергу, системи правил, які сформовано за результатами комплексного добору і адаптації до умов функціонування регіональних промислових комплексів принципів системно-комплексного, об'єктно-цільового і структурно-інформаційного підходів до ідентифікації найвагоміших регресорів впливу на енергоефективність реального сектора. По-друге, сукупності, перевірених на адекватність методів коригування і регулювання діяльності корелянтів у галузі енергоефективності. По-третє, комплексу оптимізаційних процедур із генерування в регіонах системних ознак до сталого розвитку, сформованих за функціями раціоналізації: енерго- й інноваційних витрат; поділу/ перерозподілу та використання між суміжними регіональними промисловими комплексами потенціалів різної природи.

V. Yu. Khudoley

A MANAGEMENT PROVIDING OF ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ OF FUNCTIONING OF CASCADE FORMS OF REALIZATION OF INTER-BRANCH CO-OPERATION IS IN THE REGIONS OF THE STATE

Summary

Technology is offered to application of rational distribution of providing of power efficiency functioning of cascade forms of realization of international cooperation in the regions of the state. Its composition is formalized on results combination of three initial dominants, foreseen the post neoclassical paradigm of regional development. In the first turn, systems of rules, which are formed as a result of complex selection and adaptation to the terms of functioning of regional industrial complexes of principles system complex, objective-having a special purpose and structurally informative going near authentication of the most levers reelections of influence on of power efficiency real a sector. Secondly, aggregate, methods of correction and adjusting of activity of management subjects tested on adequacy, in industry of power efficiency. Thirdly, to the complex of optimization procedures from generating in the regions of system signs to steady development, formed after the functions of rationalization: energy- and innovative charges; redistribution and use between the contiguous regional industrial complexes of potentials of different nature.

№ 15 2013, стор. 45 - 49

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая, м. Київ

V. Yu. Khudoley

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of management of organizations, international scientific and technical university of the name of Yurij Bugaya, city Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.