EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
З. Б. Янченко

Назад

УДК: 338.432

З. Б. Янченко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття досліджує особливості формування методики оцінки ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств, визначає її специфіку залежно від галузей аграрної сфери, на яких спеціалізується підприємство, та видів інновацій, які воно реалізує. Окремо розглядаються основні та альтернативні критерії ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері, досліджуються чинники, що здійснюють свій вплив на механізм дії та освоєння інновацій в аграрному виробництві. Автор також пропонує варіант стандартизації методики розрахунку економічної ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств шляхом здійснення окремої оцінки кожного інноваційного проекту та виокремлення під час неї трьох основних блоків, а саме оцінки ефективності участі у проекті, оцінки ефективності розробки та впровадження проекту та оцінки проекту за результатами його реалізації. Напрями практичного використання запропонованої методики визначення ефективності інноваційної діяльності аграрних підприємств розглядаються з урахуванням об'єктивних бар'єрів, що перешкоджають її реалізації.

Z. B. Yanchenko

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRARIAN FIRMS

Summary

The paper researches the features of forming a procedure of assessment of innovative activity efficiency of agrarian firms, defines its specifics depending on branches of agrarian sphere in which the firm specializes, and types of innovations which it realizes. It also separately considers the basic and alternative criteria of efficiency of innovative activity in agrarian sphere are researches the factors influencing the mechanism of action and development of innovations in agrarian production. The author also offers a standard version of a procedure of estimation of economic efficiency of innovative activity of the agrarian firms by carrying out a separate assessment of each innovative project and allocating while doing it three mainframes, namely an assessment of efficiency of participation in the project, an assessment of efficiency of development and introduction of the project and an assessment of the project by results of its fulfillment. Directions of practical use of the offered procedure of definition of efficiency of innovative activity of agrarian firms are considered in view of the objective barriers preventing its fulfillment.

№ 13 2013, стор. 27 - 32

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

Z. B. Yanchenko

honored economist of Ukraine, PhD of Economics, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.