EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПЕРВИННОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Е. В. Прушківська

Назад

УДК: 338.43: 330.341.42

Е. В. Прушківська

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПЕРВИННОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджується структура національної економіки та виокремлюється роль сільського господарства як основної складової первинного сектора. На основі статистичних даних та порівняльного аналізу досліджено динаміку розвитку первинного сектора постіндустріальних країн та України. Проаналізовано питому вагу сільськогосподарського виробництва у загальному обсязі виробництва країн світу та України. Виокремлено зайнятість населення як визначальний чинник секторальної структури постіндустріального суспільства. Вдосконалена модель зайнятості М. Тодаро з врахуванням особливостей економіки України. Доведено, що диверсифікація галузей промисловості та сільського господарства на основі науково-технічного прогресу є необхідною умовою якісного розвитку національної економіки.

E. V. Prushkivska

AGRICULTURE AS A BASIC COMPONENT OF THE PRIMARY SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article is researched the structure of the national economy and allocated the role of agriculture as the main component of the primary sector. There is researched of the dynamics of development in the primary sector of the post-industrial countries and Ukraine on the basis of statistical data and comparative. There is analyzed the share of agricultural production in total volume of production in the countries of the world and Ukraine. There is allocated to the employment of the population as a determining factor in the sectoral structure of industrial society. There is advanced model of employment M. Todaro taking into account the peculiarities of the Ukrainian economy. There is proved that the diversification of the industry and agriculture on the basis of scientific and technical progress is a necessary condition for qualitative development of the national economy.

№ 13 2013, стор. 21 - 26

Кількість переглядів: 1039

Відомості про авторів

Е. В. Прушківська

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

E. V. Prushkivska

PhD Economics, Assistant Professor Taras Shevchenko National university of Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.