EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ РИНКУ ПАЛИВА ТА СВІТОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ
Н. Б. Мязіна

Назад

УДК: 339.5:338.433

Н. Б. Мязіна

ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ РИНКУ ПАЛИВА ТА СВІТОВОГО АГРАРНОГО РИНКУ

Анотація

У статті досліджується вплив змін на ринку палива на структуру світового аграрного ринку та цінову політику глобальних агарних підприємств. Проведено кореляційний аналіз цін на споживчі товари, аграрну сировину та продукти харчування та цін на нафту як основний традиційний паливний ресурс. Виділено роль розвитку біопалива у вирішенні енергетичних проблем та проблем продовольчої безпеки. Проаналізовано також вплив динаміки розвитку ринків інших паливних ресурсів на світовий аграрний ринок. Наголошено на особливостях конкуренції на світовому агарному ринку. У результаті проведеного дослідження визначено ряд факторів, зміни яких на ринку палива обов'язково необхідно врахувати при аналізі глобальних тенденцій на світовому аграрному ринку.

N. B. Myazina

ABOUT THE FUEL MARKET AND WORLD AGRICULTURAL MARKET DYNAMICS CORRELATION

Summary

The article examines the impact of changes in the market of fuel on the world agricultural market structure and pricing of global agrarian enterprises. A correlation analysis of consumer goods prices, agricultural raw materials, food and oil prices as the main traditional fuel resource is done. The role of biofuels in solving energy problems and issues of food security is highlighted. The impact of the other fuel markets dynamics on the world agricultural market is analyzed. The characteristics of competition in the global agricultural markets are emphasized. As a result, a number of factors changing in the fuel market which you should take into account analyzing the global trends in the agricultural market are identified.

№ 7 2013, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 1217

Відомості про авторів

Н. Б. Мязіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва, Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

N. B. Myazina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of labor and production department of Economics and Management Institute in Oil and Gas Sector in Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.